โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
199 หมู่ที่ 11   ตำบลคลองเฉลิม  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 93180
เบอร์โทรศัพท์ 074-687630
ผู้บริหาร

นายนัศรุน หลำสะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เกี่ยวกับดรุณศาสตร์
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
แผนภูมิบริหารและภาระกิจ
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสภานักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เครือข่ายผู้ปกครอง
ความภาคภูมิใจ
แผนที่ตั้งดรุณฯ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 39944
Page Views 47660
แผนภูมิบริหารและภาระกิจ
แผนภูมิบริหารและภาระกิจ

ภารกิจของงานประจำ

การบริหารงานโรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิได้แบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน  ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ 8 งาน ดังต่อไปนี้

1.  กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

            1.1  งานฝ่ายวิชาการ

                        1.1.1  งานหลักสูตรและการใช้หลักสูตร

                        1.1.2  งานกระบวนการเรียนรู้

                        1.1.3  งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

                        1.1.4  งานทะเบียนและวัดผล

                        1.1.5  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                        1.1.6  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

                        1.1.7  งานนิเทศการศึกษา

                        1.1.8  งานแนะแนว

                        1.1.9  งานห้องสมุด

                        1.1.10  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                        1.1.11  งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

                        1.1.12  งานข้อมูลสารสนเทศ

                        1.1.13  งานตราสาร

                        1.1.14  รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR)

                        1.1.14  งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

            1.2 งานกิจการนักเรียน

                        1.2.1  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / งานระดับชั้น

                        1.2.2  งานระเบียบวินัยและความประพฤติ

                        1.2.3  งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม

                        1.2.4  งานป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์

                        1.2.5  งานกิจกรรมนักเรียน / งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น นศท,แนะแนวชุมนุม , บำเพ็ญประโยชน์ ,ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นต้น

                        1.2.6  งานรักษาความปลอดภัย เวรยาม และจราจร

                        1.2.7  งานเครือข่ายผู้ปกครอง

                        1.2.8  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

                        1.2.9  งานติดตามความประพฤตินักเรียนและติดตามนักเรียนขาดเรียน

1.2.10 งานอนามัยโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ

2. กลุ่มงานบริหารบุคคล

2.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล

                        2.1อัตรากำลัง/การสรรหาบุคลากร

                        2.2 บรรจุแต่งตั้งและถอดถอน

                        2.3ทะเบียนเอกสารงานบุคคล

                        2.4 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2.5 งานวินัยและนิติกรรม

2.6งานพัฒนาบุคลากร

2.7งานจัดสวัสดิการบุคลากร

3.งานฝ่ายบริหารการเงินงบประมาณ

                        3.1จัดทำการเงินงบประมาณ

                        3.2การทำบัญชีการเงิน

                        3.3การควบคุมเบิกจ่ายเงิน

                        3.4งานสารบรรณ

3.5งานพัสดุและครุภัณฑ์

3.6 งานตรวจสอบภายใน

4..กลุ่มงานบริหารทั่วไป

            4.1 งานอาคารสถานที่

                        4.1.1งานสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

                        4.1.2การจัดภูมิทัศน์

                        4.1.3การใช้ ดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซมอาคาร

            4.2งานสัมพันธ์ชุมชน

                        4.2.1ผู้ปกครองและเครือข่าย

                        4.2.2 วารสารด.ว.สัมพันธ์

                        4.2.3  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

                        4.2.4  ครู-สมาคมผู้ปกครองนักเรียน

                       

            4.3 งานบริหารทั่วไป

                        4.3.1ระบบข้อมูลสารสนเทศ

                        4.3.2ประสานงานทั่วไป

                        4.3.3บริการและสวัสดิการ

                        4.3.4น้ำดื่มนักเรียน

                        4.3.5การทำเว็บไซต์โรงเรียน

            4.4 งานนโยบายและแผน

                        4.4.1แผนปฏิบัติงานประจำปี

                        4.4.2 แผนกลยุทธ  3- 5  ปี

                        4.4.3แผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา

                        4.4.4แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฉบับสถานศึกษาประเภทสามัญ

                                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

 
ภาระกิจงานประจำ
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.08 KB
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
DARUNSART  SAHAVITTAYA  FOUNDATION  SCHOOL Phatthalung  Thailand.
ที่ตั้งเลขที่    ๑๙๙  หมูที่  ๑๑   ตำบลคลองเฉลิม  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง (๙๓๑๘๐)
 โทร.๐๗๔-๖๘๗๖๓๐,๐๘๖-๒๙๕๑๓๔๕   
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ Email:darunsartptl@gmail.com
>>